Available courses

โครงการอบรม Digital Literacy Enrichment สำหรับครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

มีนาคม 2563

โดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)